COOKING WORKSHOP

COOKING WORKSHOP

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้การทำอาหารหรือขนมเป็นตัวเชื่อมให้มีความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น