ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
                          สำหรับผู้สมัครงาน และพนักงาน

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จึงได้จัดทำประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครงาน และพนักงาน (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน (“วัตถุประสงค์”) ดังต่อไปนี้

      1.1 เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งผู้สมัครงานดำเนินการติดต่อเข้ามาด้วยตนเอง

      1.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงาน เช่น อายุ สัญชาติ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติการถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ เป็นต้น

      1.3 เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครงาน

     1.4 ดำเนินการบรรจุ ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงาน จัดเตรียมบัตรประจำตัว เครื่องใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ username password ของระบบต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

      1.5 เพื่อการจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

      1.6 การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน

      1.7 บริหารจัดการด้านภาษีของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

      1.8 การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท

     1.9 การบริหารจัดการด้านกิจกรรมของพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรค์อื่นๆ

      1.10 การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย

      1.11 การบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีพนักงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัท

      1.12 ประกาศพนักงานใหม่ พนักงานดีเด่น หรือได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประกาศครบอายุการทำงาน ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง และการย้ายหน่วยงานของพนักงาน

      1.13 การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน ประเมินผลการทำงานของพนักงาน การพิจารณาปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษ

      1.14 การเข้ารับการอบรม และการสอบวัดความรู้สำหรับพนักงาน

      1.15 การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัท การพิจารณาและลงโทษทางวินัย หรือการใช้สิทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย

      1.16 การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่มีกฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี เป็นต้น

      1.17 การหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้ของสถาบันการเงินต่างๆ ตามคำสั่งศาล เป็นต้น

     1.18 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน จะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ดังกล่าว เท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มีรายละเอียดดังนี้

      2.1 ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ข้อมูลผู้ติดต่อสำรอง สถานะทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น

      2.2 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลครอบครัวของพนักงาน รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร วันที่เริ่มจ้าง วันสิ้นสุดการจ้าง งานที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมิน ประวัติการฝึกอบรม บันทึกการลา ข้อมูลความประพฤติ ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ประวัติอาชญากรรม ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

รวมทั้งข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมของท่านระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3. ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน และข้อผูกพัน หรือสิทธิเรียกร้อง หรือหน้าที่ทางกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

      3.1 ผู้สมัครงาน “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน โดยภายหลังจากที่ทาง “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” โทรแจ้งผลการสัมภาษณ์แล้ว 1 วัน ให้ท่านมารับเอกสารคืน กรณีไม่มารับภายใน 3 วัน หลังการแจ้งผลการสัมภาษณ์ ทางบริษัท จะทำลายเอกสารของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ส่วนกรณีท่านมายื่นใบสมัครที่บริษัท แล้วไม่มีการติดต่อใดๆ จากทางบริษัท ภายใน 7 วัน ให้ท่านมารับเอกสารคืน กรณีไม่มารับภายใน 3 วัน หลังครบ 7 วันที่ยื่นใบสมัคร ทางบริษัท จะทำลายเอกสารของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองฯ

      3.2 พนักงาน เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และเก็บรักษาไว้ต่อไปเป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้น จะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” อาจเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
      (ก) “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือพนักงานภายในของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน
      (ข) คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้แก่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ในการให้บริการต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ในเรื่องเกี่ยวกับการนำเงินเดือนเข้าบัญชีของท่าน เป็นต้น หรือการดำเนินการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน
     (ค) ที่ปรึกษาของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”
     (ง) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล และกรมบังคับคดี เป็นต้น
     (จ) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ

5. สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล”
      5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนา “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน หรือขอให้ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
      5.3 สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้าย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่ได้ให้ไว้กับ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
      5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล”
      5.5 สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
      5.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล”
      5.7 สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
      5.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
           ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อไปยังบุคคลที่ระบุในข้อ 10.

6. มาตรการรักษาความปลอดภัย

    “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ได้จัดให้มีระบบการปกป้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต โดย “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ตกลงใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครอง “ข้อมูลส่วนบุคคล” และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมี หรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

    เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” หรือบุคคลที่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มอบหมายให้มีหน้าที่ หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล”ของท่านได้ โดย “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะควบคุมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” หรือบุคคลที่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มอบหมายดังกล่าว สามารถเข้าถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

    “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” อาจพิจารณาทบทวน “ประกาศ” ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะมีการติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันภายใน“บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

    ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และศาลไทย มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

10. ติดต่อบริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด

    หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับ “ประกาศฯ” ฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของส่วนบุคคลในข้อ 5. ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ชื่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
อีเมล์ pdpa@nescoproduct.com